Privacybeleid

Privacyverklaring HOVIT BV

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door HOVIT BV geleverde producten en diensten.

HOVIT BV, gevestigd te Keyserswey 101, 2201 CX NOORDWIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HOVIT BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die HOVIT BV van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door HOVIT BV in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt HOVIT BV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. HOVIT BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van HOVIT BV, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit HOVIT BV. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van HOVIT BV. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is HOVIT BV gebonden aan de daarvoor geldendewet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt HOVIT BV zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

HOVIT BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

HOVIT BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

HOVIT BV gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. HOVIT BV maakt ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@hovit.nl.

Beveiliging

HOVIT BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. HOVIT BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij HOVIT BV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval HOVIT gebruik maakt van de diensten van derden, zal HOVIT BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal HOVIT BV u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@hovit.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@hovit.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1-10-2020